چنین گفت شیخ ما (3)

بزرگانی که به اشتباهات گذشته خود با فروتنی اقرار میکنند ، در آینده کمتر مرتکب اشتباهات بزرگ میشوند .... 

/ 3 نظر / 24 بازدید